PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

I. Veškerá práva jsou vyhrazena

Veškerá práva jsou vyhrazena. Veškeré informace, fotografie, videa aj. vytvořené a publikované na webových stránkách www.gabrielatuatti.cz či zveřejněné na sociáních sítích, a to zejména facebook.com – Bylinná poradna Gabriela Tuatti, Instagram.com - gabrielatuattigabriel a Youtube.com - Gabriela Tuatti - Láskou Lůno Léčiti či jakýkoliv jiný obsah publikovaný Gabrielou Tuatti je jednotlivě a jako celek chráněn autorským právem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace použité z těchto serverů či jakýchkoliv jiných, které jsou publikovány Gabrielou Tuatti, je možné využít pouze pro osobní účely osoby, která si daný produkt zakoupí či stáhne. Je zakázáno vydávat tyto informace za své či je šířit mezi třetí osoby a zveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu jejich autora.

II. Porušení

Osoba porušující shora uvedené se dopouští přestupku ve smyslu ustanovení § 105a a násl. zák. č. 121/2000 Sb. za který ji může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč a v závažnějších případech porušení se může taková osoba dopustit trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že z větší části dochází porušením autorských práv k nekalosoutěžnímu jednání ve smyslu ustanovení § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je Gabriela Tuatti zároveň oprávněna po osobě porušující shora uvedená autorská práva požadovat náhradu újmy a bezdůvodné obohacení ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že budete mít podezření na porušování těchto autorských práv, můžete mě kontaktovat na e-mailu gabriela.tuatti@seznam.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.gabrielatuatti.cz.

Toto znění bylo písemně doplněno k označení Copyright © na tomto webu a do dalších využívaných sociálních sítí v květnu 2021.

Vaše Gabriela Tuatti a Martina Filipová